•  BTC: 612.53907374  ETH: 9316.5583979  LTC: 1334.66879248  NXT: 12100.56157087  ISC: 0  USDT: 2301933.8388478  xEUR: 42867.05700507  USD: 573498.99789701  EUR: 283788.71482114  RUB: 7961396.59126117
 • Giá cuối cùng
  0.00011001 USDT
  0.00011001 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00011001 USDT
  0.00011001 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00011001 USDT
  0.00011001 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 VIT
  1 đơn hàng đã đóng

VIT / USDT

24 giờ: 0 %   KL: 0 VIT

ViceIndustry Exchange

VIT / USDT

ViceIndustry Exchange

VIT / USDT

Độ sâu của Thị trường

VIT / USDT