•  BTC: 2903.26183496  ETH: 6715.8703775  LTC: 3092.99690304  NXT: 285.23995572  ISC: 0  USDT: 2210145.4570793  xEUR: 28412.80801455  USD: 436794.2444274  EUR: 227938.63719462  RUB: 7439410.86626172
 • Giá cuối cùng
  0.00033332 ETH
  0.08372098 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.5777 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00035511 ETH
  0.08919404 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00033 ETH
  0.08288709 $
 • Khối lượng 24 giờ
  588 592 ZEL
  458 đơn hàng đã đóng

ZEL / ETH

24 giờ: -5.5777 %   KL: 588 592 ZEL

Zelcash Exchange

ZEL / ETH

Zelcash Exchange

ZEL / ETH

Độ sâu của Thị trường

ZEL / ETH