•  BTC: 527.82978087  ETH: 4357.63942985  LTC: 1202.22949591  NXT: 181.42864795  ISC: 0  USDT: 1718192.7278844  xEUR: 41288.93917266  USD: 556320.82633621  EUR: 202964.62075589  RUB: 5651646.37038553
 • Giá cuối cùng
  0.00059611 ETH
  0.11442808 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4.8087 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00063 ETH
  0.12093354 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00056386 ETH
  0.10823744 $
 • Khối lượng 24 giờ
  393 619 ZEL
  518 đơn hàng đã đóng

ZEL / ETH

24 giờ: 4.8087 %   KL: 393 619 ZEL

Zelcash Exchange

ZEL / ETH

Zelcash Exchange

ZEL / ETH

Độ sâu của Thị trường

ZEL / ETH