•  BTC: 1472.78179618  ETH: 5620.32403952  LTC: 1294.77366912  NXT: 1372.91609669  ISC: 270.05699189  USDT: 2446826.7736591  xEUR: 45011.9026828  USD: 573867.70767577  EUR: 284230.94606709  RUB: 8051267.47262024
 • Giá cuối cùng
  0.0000144 ETH
  0.00480803 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -7.5144 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001557 ETH
  0.00519868 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000144 ETH
  0.00480803 $
 • Khối lượng 24 giờ
  643 548 DOW
  6 đơn hàng đã đóng

DOW / ETH

24 giờ: -7.5144 %   KL: 643 548 DOW

DowCoin Exchange

DOW / ETH

DowCoin Exchange

DOW / ETH

Độ sâu của Thị trường

DOW / ETH