•  BTC: 215.24719983  ETH: 3200.26036214  LTC: 130.12395916  NXT: 13904.69650183  ISC: 187.47189948  USDT: 462045.52860431  xEUR: 400.569545  USD: 204634.25206373  EUR: 127330.62773552  RUB: 5558.59327571
 • Giá cuối cùng
  0.0000009 ETH
  0.00017800 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.1739 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000095 ETH
  0.00018789 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000075 ETH
  0.00014834 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 113 528 BTCZ
  18 đơn hàng đã đóng

BTCZ / ETH

24 giờ: -2.1739 %   KL: 1 113 528 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH

Độ sâu của Thị trường

BTCZ / ETH