•  BTC: 627.75011646  ETH: 6774.59812853  LTC: 1342.60450366  NXT: 458.2846603  ISC: 63.872  USDT: 2268307.186355  xEUR: 36197.90248279  USD: 498569.54823037  EUR: 276915.42229031  RUB: 7950546.39321993
 • Giá cuối cùng
  0.00001636 ETH
  0.00347423 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 AIB
  0 đơn hàng đã đóng

AIB / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 0 AIB

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH

Độ sâu của Thị trường

AIB / ETH