•  BTC: 442.5853678  ETH: 3783.83686147  LTC: 1011.65174382  NXT: 1456.11393622  ISC: 0  USDT: 1904978.2468321  xEUR: 27586.75700135  USD: 447571.04422601  EUR: 222640.82550259  RUB: 6235571.84958699
 • Giá cuối cùng
  0.00000104 ETH
  0.00019847 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000302 ETH
  0.00057634 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000009 ETH
  0.00017176 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 691 321 ABST
  22 đơn hàng đã đóng

ABST / ETH

24 giờ: 4 %   KL: 1 691 321 ABST

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH

Độ sâu của Thị trường

ABST / ETH