•  BTC: 194.81948493  ETH: 2756.5945733  LTC: 1235.79042292  NXT: 6186.56420302  ISC: 0  USDT: 406688.70733305  xEUR: 22000.51532961  USD: 560784.23449844  EUR: 15674.77396323  RUB: 369615.47093672
 • Giá cuối cùng
  0.00047001 BTC
  4.87541373 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0021 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00047002 BTC
  4.87551746 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00047001 BTC
  4.87541373 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 ZEN
  2 đơn hàng đã đóng

ZEN / BTC

24 giờ: -0.0021 %   KL: 3 ZEN

Horizen Exchange

ZEN / BTC

Horizen Exchange

ZEN / BTC