•  BTC: 2699.59241827  ETH: 1761.98150646  LTC: 2351.56509445  NXT: 322.60102382  ISC: 13312.88454246  USDT: 1330736.2247733  xEUR: 11982.72950782  USD: 318699.00621271  EUR: 100682.50138838  RUB: 6603611.69405647
AZ FundChain IEO is LIVE! Buy tokens with BTC bit.ly/2WH6yWl
 • Giá cuối cùng
  0.0000295 BTC
  0.23679650 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -7.6682 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000403 BTC
  0.32348810 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002913 BTC
  0.23382651 $
 • Khối lượng 24 giờ
  24 066 SEM
  136 đơn hàng đã đóng

SEM / BTC

24 giờ: -7.6682 %   KL: 24 066 SEM

Semux Exchange

SEM / BTC

Semux Exchange

SEM / BTC

Độ sâu của Thị trường

SEM / BTC