•  BTC: 499.32904578  ETH: 9101.60758025  LTC: 1078.36158261  NXT: 827.52499284  ISC: 0  USDT: 1603422.2931417  xEUR: 43495.10748812  USD: 567036.155158  EUR: 283394.823625  RUB: 7353155.13613955
 • Giá cuối cùng
  0.00001122 BTC
  0.11542014 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -6.1872 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001798 BTC
  0.18496026 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000092 BTC
  0.09464040 $
 • Khối lượng 24 giờ
  35 667 SEM
  129 đơn hàng đã đóng

SEM / BTC

24 giờ: -6.1872 %   KL: 35 667 SEM

Semux Exchange

SEM / BTC

Semux Exchange

SEM / BTC

Độ sâu của Thị trường

SEM / BTC