•  BTC: 2232.61717339  ETH: 2690.61465857  LTC: 3168.90178107  NXT: 520.56273079  ISC: 3992.0003992  USDT: 1501809.8869254  xEUR: 11584.25343311  USD: 428226.03195008  EUR: 150320.86771652  RUB: 6293793.22789284
AZ FundChain IEO is LIVE! Buy tokens with BTC bit.ly/2WH6yWl
 • Giá cuối cùng
  0.00000155 BTC
  0.01230545 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.4878 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000195 BTC
  0.01548105 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000152 BTC
  0.01206728 $
 • Khối lượng 24 giờ
  69 347 MFC
  830 đơn hàng đã đóng

MFC / BTC

24 giờ: -5.4878 %   KL: 69 347 MFC

Mfcoin Exchange

MFC / BTC

Mfcoin Exchange

MFC / BTC

Độ sâu của Thị trường

MFC / BTC