•  BTC: 2651.36495511  LTC: 1475.1442304  USD: 37839.81786791  NXT: 931.6505658  EUR: 82.55089324  JPY: 0  USDT: 153581.8878135  ETH: 793.79870962  ISC: 6078.1025546  RUB: 2742521.9498521
 • Giá cuối cùng
  0.00000088 BTC
  0.00347803 $
 • Thay đổi 24 giờ
  27.5362 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000091 BTC
  0.00359660 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000068 BTC
  0.00268757 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 490 HLIX
  12 đơn hàng đã đóng

HLIX / BTC

24 giờ: 27.5362 %   KL: 5 490 HLIX

Helix Exchange

HLIX / BTC

Helix Exchange

HLIX / BTC

Độ sâu của Thị trường

HLIX / BTC