•  BTC: 2650.62338346  LTC: 1023.43465199  NXT: 508.32321633  USD: 71934.75066332  EUR: 0  JPY: 2153.02469805  USDT: 373441.18241102  ETH: 882.93362967  ISC: 2174.94267142  RUB: 4244823.4417066
 • Giá cuối cùng
  0.03709353 BTC
  148.01896879 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3128 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.23333509 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.31358000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 902 ETH
  8317 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3128 %   KL: 32 902 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC