•  BTC: 438.12065052  ETH: 8606.60914972  LTC: 1981.65016548  NXT: 32124.82620367  ISC: 0  USDT: 1105608.9353352  xEUR: 41647.47358844  USD: 577434.92850389  EUR: 276072.4755008  RUB: 7702459.43552306
 • Giá cuối cùng
  0.0000001 BTC
  0.00103890 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -33.3333 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000015 BTC
  0.00155835 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000001 BTC
  0.00103890 $
 • Khối lượng 24 giờ
  652 EGX
  4 đơn hàng đã đóng

EGX / BTC

24 giờ: -33.3333 %   KL: 652 EGX

EagleX Exchange

EGX / BTC

EagleX Exchange

EGX / BTC

Độ sâu của Thị trường

EGX / BTC