•  BTC: 2680.6371423  LTC: 956.06208674  NXT: 508.34351164  USD: 70630.77190049  EUR: 0  JPY: 2153.02469805  USDT: 373587.76380746  ETH: 869.45002369  ISC: 2174.94267142  RUB: 4242767.6020119
 • Giá cuối cùng
  0.00000117 BTC
  0.00467722 $
 • Thay đổi 24 giờ
  3.5398 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000118 BTC
  0.00471720 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000111 BTC
  0.00443737 $
 • Khối lượng 24 giờ
  12 827 580 CLO
  1648 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 3.5398 %   KL: 12 827 580 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC

Độ sâu của Thị trường

CLO / BTC