•  BTC: 2979.99308477  ETH: 4820.11533357  LTC: 3880.63163949  NXT: 0.60821654  ISC: 1.83766146  USDT: 2066851.2936175  xEUR: 26468.26938545  USD: 452274.35220693  EUR: 105575.11065374  RUB: 7689364.49839265
 • Giá cuối cùng
  0.00000034 BTC
  0.00270810 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00286740 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00262845 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 159 163 CLO
  1130 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 4 159 163 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC

Độ sâu của Thị trường

CLO / BTC