•  BTC: 433.04998966  ETH: 8514.40100984  LTC: 1896.95005829  NXT: 15024.82434961  ISC: 0  USDT: 1065523.6507857  xEUR: 41300.36654008  USD: 577378.6384579  EUR: 276601.24653453  RUB: 7760871.51639653
 • Giá cuối cùng
  0.00000023 BTC
  0.00237406 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.1666 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000026 BTC
  0.00268372 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000024 BTC
  0.00247728 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 443 827 CLO
  327 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -4.1666 %   KL: 2 443 827 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC

Độ sâu của Thị trường

CLO / BTC