•  BTC: 740.61622439  ETH: 8355.83177002  LTC: 1285.06375619  NXT: 17382.08559485  ISC: 8.35312171  USDT: 2547856.2942031  xEUR: 43582.43220728  USD: 577299.30620082  EUR: 281235.80939467  RUB: 7608677.44353639
 • Giá cuối cùng
  0.00000029 BTC
  0.00312098 $
 • Thay đổi 24 giờ
  26.0869 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000029 BTC
  0.00312098 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000023 BTC
  0.00247526 $
 • Khối lượng 24 giờ
  25 704 BZL
  12 đơn hàng đã đóng

BZL / BTC

24 giờ: 26.0869 %   KL: 25 704 BZL

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

Độ sâu của Thị trường

BZL / BTC