•  BTC: 573.77681857  ETH: 7398.88234403  LTC: 1332.74167812  NXT: 5346.10087878  ISC: 1106.6356307  USDT: 2270789.9802102  xEUR: 40167.92104079  USD: 538715.59889962  EUR: 279299.02367575  RUB: 7712587.72952034
 • Giá cuối cùng
  0.00000747 BTC
  0.07981695 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.3568 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000747 BTC
  0.07981695 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000737 BTC
  0.07874845 $
 • Khối lượng 24 giờ
  354 BDX
  3 đơn hàng đã đóng

BDX / BTC

24 giờ: 1.3568 %   KL: 354 BDX

BELDEX Exchange

BDX / BTC

BELDEX Exchange

BDX / BTC