•  BTC: 2656.44649442  LTC: 919.86011286  NXT: 182.23240189  USD: 70607.88950506  EUR: 0  JPY: 2153.02469805  USDT: 374510.49281353  ETH: 867.92156152  ISC: 2362.67407834  RUB: 4265787.4072626
 • Giá cuối cùng
  0.03699716 BTC
  148.13033512 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3872 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.73462971 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.80170765 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 955 ETH
  8302 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3872 %   KL: 32 955 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC