•  BTC: 557.3776  ETH: 4,124.0258  LTC: 1,215.3452  NXT: 500.2059  ISC: 3,685.9000  USDT: 2,306,466.7692  xEUR: 33,489.5433  USD: 573,178.1928  EUR: 275,419.4157  RUB: 7,714,430.4175
NO TRADING FEE on xEUR
 • Giá cuối cùng
  9232.11771626 xEUR
  0.00000000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.0718 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  9242.14291583 xEUR
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  9206.26140986 xEUR
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 BTC
  556 đơn hàng đã đóng

BTC / xEUR

24 giờ: 0.0718 %   KL: 3 BTC

Bitcoin Exchange

BTC / xEUR

Bitcoin Exchange

BTC / xEUR