•  BTC: 2,789.9093  LTC: 1,613.0197  USD: 293,850.8748  NXT: 2,070.1314  EUR: 144,876.0706  USDT: 949,365.5351  ETH: 2,023.9310  ISC: 0.0000  RUB: 1,603,506.0893
 • Giá cuối cùng
  0.07 USDT
  0.06993765 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.07000004 USDT
  0.06993769 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.07 USDT
  0.06993765 $
 • Khối lượng 24 giờ
  799 XBI
  13 đơn hàng đã đóng

XBI / USDT

24 giờ: -0 %   KL: 799 XBI

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / USDT

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / USDT