•  BTC: 2,968.7839  ETH: 6,786.0425  LTC: 4,021.1925  NXT: 121.4360  ISC: 0.0000  USDT: 2,283,492.3990  xEUR: 29,043.1867  USD: 513,882.6260  EUR: 233,669.9328  RUB: 7,711,857.9684
 • Giá cuối cùng
  0.00011999 USDT
  0.00011999 $
 • Thay đổi 24 giờ
  699.9333 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00032 USDT
  0.00032000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001068 USDT
  0.00001068 $
 • Khối lượng 24 giờ
  572 541 PLTS
  577 đơn hàng đã đóng

PLTS / USDT

24 giờ: 699.9333 %   KL: 572 541 PLTS

Ploutos Exchange

PLTS / USDT

Ploutos Exchange

PLTS / USDT