•  BTC: 1,476.1818  ETH: 6,140.4214  LTC: 1,199.4809  NXT: 661.1913  ISC: 0.0000  USDT: 1,844,974.6292  xEUR: 43,552.7444  USD: 582,692.0753  EUR: 277,013.1695  RUB: 7,588,997.6099
 • Giá cuối cùng
  0.003012 USDT
  0.00301200 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.3809 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00319999 USDT
  0.00319999 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.003012 USDT
  0.00301200 $
 • Khối lượng 24 giờ
  108 072 CLO
  21 đơn hàng đã đóng

CLO / USDT

24 giờ: -4.3809 %   KL: 108 072 CLO

Callisto Exchange

CLO / USDT

Callisto Exchange

CLO / USDT