•  BTC: 641.0270  ETH: 6,043.1401  LTC: 1,229.1440  NXT: 159.9239  ISC: 0.0000  USDT: 1,773,548.2874  xEUR: 44,683.0047  USD: 583,885.1207  EUR: 275,846.7444  RUB: 7,707,978.8093
 • Giá cuối cùng
  0.0003028 USDT
  0.00030280 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.3094 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00030374 USDT
  0.00030374 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0003028 USDT
  0.00030280 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 159 BTCZ
  3 đơn hàng đã đóng

BTCZ / USDT

24 giờ: -0.3094 %   KL: 4 159 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / USDT

BitcoinZ Exchange

BTCZ / USDT