•  BTC: 2,649.3657  LTC: 1,474.0172  USD: 37,842.2440  NXT: 944.0440  EUR: 82.5509  JPY: 0.0000  USDT: 153,513.1504  ETH: 793.7812  ISC: 6,078.1026  RUB: 2,744,249.5788
 • Giá cuối cùng
  0.00002355 USDT
  0.00002377 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.9039 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000236 USDT
  0.00002382 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002311 USDT
  0.00002332 $
 • Khối lượng 24 giờ
  60 366 B2N
  8 đơn hàng đã đóng

B2N / USDT

24 giờ: 1.9039 %   KL: 60 366 B2N

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT