•  BTC: 265.2406  ETH: 3,067.4478  LTC: 37.1157  NXT: 13,904.7909  ISC: 0.0000  USDT: 464,662.2397  xEUR: 301.0301  USD: 181,678.5938  EUR: 144,250.4062  RUB: 97,207.2005
 • Giá cuối cùng
  0.00000199 NXT
  0.00000003 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000199 NXT
  0.00000003 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000199 NXT
  0.00000003 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 015 389 ANT
  4 đơn hàng đã đóng

ANT / NXT

24 giờ: 0 %   KL: 1 015 389 ANT

ANTSCoin Exchange

ANT / NXT

ANTSCoin Exchange

ANT / NXT