•  BTC: 920.4960  ETH: 4,031.1400  LTC: 1,149.2329  NXT: 1,714.0744  ISC: 0.0000  USDT: 1,981,229.6341  xEUR: 33,811.4666  USD: 554,587.6747  EUR: 268,110.8420  RUB: 7,644,488.3952
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 LTC
  0.00000071 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 LTC
  0.00000071 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 LTC
  0.00000071 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 099 382 NCP
  7 đơn hàng đã đóng

NCP / LTC

24 giờ: 0 %   KL: 3 099 382 NCP

Newton Exchange

NCP / LTC

Newton Exchange

NCP / LTC