•  BTC: 1,928.2734  ETH: 6,283.6962  LTC: 1,797.8260  NXT: 660.5378  ISC: 0.0000  USDT: 2,483,047.8339  xEUR: 43,009.2850  USD: 455,161.4394  EUR: 275,112.6102  RUB: 6,538,438.1530
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 LTC
  0.00000133 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 LTC
  0.00000133 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 LTC
  0.00000133 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 859 424 NCP
  13 đơn hàng đã đóng

NCP / LTC

24 giờ: 0 %   KL: 7 859 424 NCP

Newton Exchange

NCP / LTC

Newton Exchange

NCP / LTC