•  BTC: 1,777.8770  ETH: 5,558.6831  LTC: 1,429.0184  NXT: 1,238.7335  ISC: 0.0000  USDT: 2,452,506.0512  xEUR: 44,396.0533  USD: 579,430.4575  EUR: 284,499.1598  RUB: 8,016,886.9424
 • Giá cuối cùng
  0.01999899 ISC
  0.00000000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ISC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ISC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 YTN
  0 đơn hàng đã đóng

YTN / ISC

24 giờ: 0 %   KL: 0 YTN

Yenten Exchange

YTN / ISC

Yenten Exchange

YTN / ISC