•  BTC: 1,372.1600  ETH: 6,906.0580  LTC: 1,590.7164  NXT: 3,120.4838  ISC: 508.0922  USDT: 2,521,899.5845  xEUR: 43,767.9488  USD: 538,253.0875  EUR: 278,376.1305  RUB: 7,192,847.5607
 • Giá cuối cùng
  8477.3688679 EUR
  0.00000000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4.5219 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  8602.06788642 EUR
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  7983.13805033 EUR
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  13 BTC
  1273 đơn hàng đã đóng

BTC / EUR

24 giờ: 4.5219 %   KL: 13 BTC

Bitcoin Exchange

BTC / EUR

Bitcoin Exchange

BTC / EUR