•  BTC: 1,585.6263  ETH: 6,171.5183  LTC: 1,192.6347  NXT: 661.7257  ISC: 0.0000  USDT: 1,959,427.7034  xEUR: 43,729.1519  USD: 580,145.5813  EUR: 277,364.7410  RUB: 7,501,543.5425
 • Giá cuối cùng
  0.00165 ETH
  0.45443970 $
 • Thay đổi 24 giờ
  19.5652 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.001802 ETH
  0.49630324 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00111 ETH
  0.30571398 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 971 TTP
  333 đơn hàng đã đóng

TTP / ETH

24 giờ: 19.5652 %   KL: 3 971 TTP

Trent Exchange

TTP / ETH

Trent Exchange

TTP / ETH