•  BTC: 333.9946  ETH: 5,981.1370  LTC: 1,271.5571  NXT: 176.6810  ISC: 0.0000  USDT: 2,385,955.2507  xEUR: 43,578.8415  USD: 584,909.0428  EUR: 276,460.2650  RUB: 7,809,279.0168
 • Giá cuối cùng
  0.000007 ETH
  0.00188668 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.1426 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000835 ETH
  0.00225054 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000007 ETH
  0.00188668 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 317 ORM
  7 đơn hàng đã đóng

ORM / ETH

24 giờ: -0.1426 %   KL: 5 317 ORM

Orium Exchange

ORM / ETH

Orium Exchange

ORM / ETH