•  BTC: 1,479.4913  ETH: 6,130.9671  LTC: 1,201.4510  NXT: 660.9997  ISC: 0.0000  USDT: 1,848,055.5923  xEUR: 43,615.6482  USD: 583,205.4576  EUR: 277,120.6232  RUB: 7,589,515.5149
 • Giá cuối cùng
  0.000007 ETH
  0.00188635 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.1426 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000701 ETH
  0.00188904 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000007 ETH
  0.00188635 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 100 ORM
  2 đơn hàng đã đóng

ORM / ETH

24 giờ: -0.1426 %   KL: 1 100 ORM

Orium Exchange

ORM / ETH

Orium Exchange

ORM / ETH