•  BTC: 439.8021  ETH: 4,004.0092  LTC: 1,220.9420  NXT: 259.5634  ISC: 0.0000  USDT: 1,374,040.1819  xEUR: 42,452.4403  USD: 559,474.1857  EUR: 155,653.4658  RUB: 4,354,835.8900
 • Giá cuối cùng
  0.00001 ETH
  0.00196126 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001069 ETH
  0.00209659 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001 ETH
  0.00196126 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 447 MIX
  6 đơn hàng đã đóng

MIX / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 2 447 MIX

MIX Exchange

MIX / ETH

MIX Exchange

MIX / ETH