•  BTC: 666.7476  ETH: 226.2394  LTC: 2246.7192  NXT: 839.1458  USD: 501.3017  EUR: 0  JPY: 0  USDT: 763933.2522  ISC: 10.0327  RUB: 833.2991
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000032 ETH
  0.00005571 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000032 ETH
  0.00005571 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000032 ETH
  0.00005571 $
 • Khối lượng 24 giờ
  6.27287302 JBX
  1 đơn hàng đã đóng

JBOX Exchange

JBX / ETH

JBOX Exchange

JBX / ETH