•  BTC: 1,372.3590  ETH: 6,902.6074  LTC: 1,592.2957  NXT: 3,120.4838  ISC: 508.0922  USDT: 2,521,143.5670  xEUR: 43,825.0793  USD: 537,852.0262  EUR: 278,253.5151  RUB: 7,185,454.8661
 • Giá cuối cùng
  0.00000004 ETH
  0.00001072 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 GEX
  0 đơn hàng đã đóng

GEX / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 0 GEX

GLOBEX Exchange

GEX / ETH

GLOBEX Exchange

GEX / ETH