•  BTC: 1,610.0961  ETH: 5,526.1864  LTC: 1,358.1311  NXT: 1,375.7189  ISC: 270.0570  USDT: 2,456,315.8040  xEUR: 44,814.5323  USD: 571,412.8839  EUR: 286,425.7795  RUB: 8,070,146.2487
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 ETH
  0.00000647 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000004 ETH
  0.00001295 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 ETH
  0.00000324 $
 • Khối lượng 24 giờ
  333 947 FA
  24 đơn hàng đã đóng

FA / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 333 947 FA

FilipAsset Exchange

FA / ETH

FilipAsset Exchange

FA / ETH