•  BTC: 443.3048  ETH: 3,783.2079  LTC: 1,008.4351  NXT: 1,456.1139  ISC: 0.0000  USDT: 1,904,704.3338  xEUR: 27,540.5784  USD: 447,773.3344  EUR: 222,703.1800  RUB: 6,242,398.3034
 • Giá cuối cùng
  0.00021999 ETH
  0.04198289 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 EXOR
  0 đơn hàng đã đóng

EXOR / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 0 EXOR

EXOR Exchange

EXOR / ETH

EXOR Exchange

EXOR / ETH