•  BTC: 215.2472  ETH: 3,200.2604  LTC: 130.1240  NXT: 13,904.6965  ISC: 187.4719  USDT: 462,045.5286  xEUR: 400.5695  USD: 204,634.2521  EUR: 127,330.6277  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 ETH
  0.00000396 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 ETH
  0.00000396 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 ETH
  0.00000396 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 637 333 EVI
  17 đơn hàng đã đóng

EVI / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 1 637 333 EVI

Evimeria Exchange

EVI / ETH

Evimeria Exchange

EVI / ETH