•  BTC: 482.8357  ETH: 3,055.5805  LTC: 190.3484  NXT: 13,896.2417  ISC: 0.0000  USDT: 669,828.2295  xEUR: 7,676.5987  USD: 258,976.6292  EUR: 184,904.8586  RUB: 1,670,443.7880
 • Giá cuối cùng
  0.00000051 ETH
  0.00010013 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -7.2727 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000055 ETH
  0.00010799 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000005 ETH
  0.00009817 $
 • Khối lượng 24 giờ
  64 806 BZE
  11 đơn hàng đã đóng

BZE / ETH

24 giờ: -7.2727 %   KL: 64 806 BZE

BZEdge Exchange

BZE / ETH

BZEdge Exchange

BZE / ETH