•  BTC: 278.5961  ETH: 3,138.8822  LTC: 320.9015  NXT: 13,427.1839  ISC: 1,877.4875  USDT: 471,233.0096  xEUR: 479.8003  USD: 276,973.2423  EUR: 98,756.7957  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.00012193 ETH
  0.02435491 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 BUL
  0 đơn hàng đã đóng

BUL / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 0 BUL

Bulleon Exchange

BUL / ETH

Bulleon Exchange

BUL / ETH