•  BTC: 399.9196  ETH: 5,963.5593  LTC: 1,275.4576  NXT: 176.7233  ISC: 0.0000  USDT: 2,577,788.3537  xEUR: 43,471.8773  USD: 579,516.7125  EUR: 276,835.9846  RUB: 7,653,562.9375
 • Giá cuối cùng
  0.000001 ETH
  0.00027173 $
 • Thay đổi 24 giờ
  19.0476 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000001 ETH
  0.00027173 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000081 ETH
  0.00022010 $
 • Khối lượng 24 giờ
  60 527 BTCZ
  9 đơn hàng đã đóng

BTCZ / ETH

24 giờ: 19.0476 %   KL: 60 527 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH