•  BTC: 582.8082  ETH: 3,979.7452  LTC: 1,203.2301  NXT: 491.8481  ISC: 0.0000  USDT: 2,295,486.2003  xEUR: 33,503.2586  USD: 564,983.1821  EUR: 273,916.2438  RUB: 7,612,701.2199
 • Giá cuối cùng
  0.002379 ETH
  0.43563059 $
 • Thay đổi 24 giờ
  3.5248 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.002385 ETH
  0.43672928 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.002277 ETH
  0.41695286 $
 • Khối lượng 24 giờ
  188 423 BST
  2662 đơn hàng đã đóng

BST / ETH

24 giờ: 3.5248 %   KL: 188 423 BST

BlockStamp Exchange

BST / ETH

BlockStamp Exchange

BST / ETH