•  BTC: 405.0853  ETH: 5,960.9615  LTC: 1,279.0609  NXT: 176.7233  ISC: 0.0000  USDT: 2,578,636.1437  xEUR: 43,385.0596  USD: 579,599.6813  EUR: 276,962.9664  RUB: 7,643,881.5184
OEN was swapped to BRT token with ratio 10:1
 • Giá cuối cùng
  0.00000014 ETH
  0.00003808 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000014 ETH
  0.00003808 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000014 ETH
  0.00003808 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 001 BRT
  2 đơn hàng đã đóng

BRT / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 1 001 BRT

BHIGRewardToken Exchange

BRT / ETH

BHIGRewardToken Exchange

BRT / ETH