•  BTC: 631.5004  ETH: 8,386.0711  LTC: 1,674.0768  NXT: 4,750.6514  ISC: 2.5475  USDT: 1,925,875.7634  xEUR: 42,734.4173  USD: 464,934.0992  EUR: 275,911.3443  RUB: 7,679,093.6609
OEN was swapped to BRT token with ratio 10:1
 • Giá cuối cùng
  0.0000018 ETH
  0.00042391 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.5586 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000018 ETH
  0.00042391 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000044 ETH
  0.00010362 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 363 BRT
  4 đơn hàng đã đóng

BRT / ETH

24 giờ: 0.5586 %   KL: 3 363 BRT

BHIGRewardToken Exchange

BRT / ETH

BHIGRewardToken Exchange

BRT / ETH