•  BTC: 441.1448  ETH: 4,011.6402  LTC: 1,218.2981  NXT: 259.5634  ISC: 0.0000  USDT: 1,378,902.4491  xEUR: 42,470.0897  USD: 559,003.5153  EUR: 156,543.2874  RUB: 4,383,718.1563
 • Giá cuối cùng
  0.000012 ETH
  0.00235351 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.5025 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000012 ETH
  0.00235351 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000795 ETH
  0.00155920 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 214 BLE
  31 đơn hàng đã đóng

BLE / ETH

24 giờ: 0.5025 %   KL: 2 214 BLE

Bitcoin LE Exchange

BLE / ETH

Bitcoin LE Exchange

BLE / ETH