•  BTC: 922.6995  ETH: 3,559.6331  LTC: 829.1783  NXT: 987.7957  ISC: 0.0000  USDT: 1,543,189.1432  xEUR: 25,553.5564  USD: 451,906.0443  EUR: 238,426.7424  RUB: 5,647,682.4183
 • Giá cuối cùng
  0.0000011 ETH
  0.00020682 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -37.1428 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000021 ETH
  0.00039484 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000011 ETH
  0.00020682 $
 • Khối lượng 24 giờ
  9 592 BHD
  8 đơn hàng đã đóng

BHD / ETH

24 giờ: -37.1428 %   KL: 9 592 BHD

Bithold Exchange

BHD / ETH

Bithold Exchange

BHD / ETH