•  BTC: 1,473.9447  ETH: 5,626.5392  LTC: 1,296.4007  NXT: 1,372.9161  ISC: 270.0570  USDT: 2,446,798.6873  xEUR: 45,058.5467  USD: 573,917.7329  EUR: 284,335.7132  RUB: 8,047,670.6744
 • Giá cuối cùng
  0.00000169 ETH
  0.00056428 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -15.0753 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000299 ETH
  0.00099833 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000169 ETH
  0.00056428 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 253 BHD
  3 đơn hàng đã đóng

BHD / ETH

24 giờ: -15.0753 %   KL: 1 253 BHD

Bithold Exchange

BHD / ETH

Bithold Exchange

BHD / ETH