•  BTC: 642.8322  ETH: 6,047.1172  LTC: 1,235.3524  NXT: 159.9239  ISC: 0.0000  USDT: 1,772,359.0739  xEUR: 44,590.0670  USD: 583,905.2804  EUR: 275,602.4339  RUB: 7,702,843.3002
 • Giá cuối cùng
  0.00001472 ETH
  0.00394509 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001472 ETH
  0.00394509 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001472 ETH
  0.00394509 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 179 AIB
  2 đơn hàng đã đóng

AIB / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 1 179 AIB

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH