•  BTC: 1,927.2211  ETH: 6,286.4879  LTC: 1,797.4370  NXT: 660.5378  ISC: 0.0000  USDT: 2,483,511.5693  xEUR: 42,996.2974  USD: 454,803.3933  EUR: 274,980.7889  RUB: 6,538,438.1530
 • Giá cuối cùng
  0.00000031 ETH
  0.00008212 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000031 ETH
  0.00008212 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000031 ETH
  0.00008212 $
 • Khối lượng 24 giờ
  500 ABST
  1 đơn hàng đã đóng

ABST / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 500 ABST

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH