•  BTC: 629.2094  ETH: 4,539.8660  LTC: 1,180.6650  NXT: 404.5715  ISC: 0.0000  USDT: 2,239,346.5997  xEUR: 37,141.5272  USD: 565,032.1834  EUR: 275,660.1861  RUB: 7,632,957.2215
 • Giá cuối cùng
  0.00000074 ETH
  0.00013635 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000074 ETH
  0.00013635 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000074 ETH
  0.00013635 $
 • Khối lượng 24 giờ
  68 ABST
  1 đơn hàng đã đóng

ABST / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 68 ABST

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH

ABITSHADOW Exchange

ABST / ETH