•  BTC: 893.2857  LTC: 1,866.0161  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,201.1792  ETH: 282.4990  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • Giá cuối cùng
  0.00000945 BTC
  0.03388576 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.2861 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000095 BTC
  0.03406505 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000919 BTC
  0.03295346 $
 • Khối lượng 24 giờ
  33 207 ZEL
  82 đơn hàng đã đóng

Zelcash Exchange

ZEL / BTC

Zelcash Exchange

ZEL / BTC