•  BTC: 3,180.0930  LTC: 1,307.2679  USD: 238,534.9245  NXT: 4,038.1746  EUR: 96,131.4285  USDT: 972,622.1311  ETH: 1,802.8791  ISC: 17,750.3787  RUB: 4,700,498.8184
 • Giá cuối cùng
  0.00000904 BTC
  0.03592215 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3329 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000909 BTC
  0.03612083 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000862 BTC
  0.03425320 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 453 599 ZEL
  628 đơn hàng đã đóng

ZEL / BTC

24 giờ: 0.3329 %   KL: 1 453 599 ZEL

Zelcash Exchange

ZEL / BTC

Zelcash Exchange

ZEL / BTC