•  BTC: 194.4271  ETH: 2,753.9268  LTC: 1,236.6748  NXT: 6,186.5642  ISC: 0.0000  USDT: 404,003.5898  xEUR: 21,956.1067  USD: 561,108.6606  EUR: 15,522.9161  RUB: 361,643.6674
This trade pair will be delisted 21.08.2019
 • Giá cuối cùng
  0.00000045 BTC
  0.00466785 $
 • Thay đổi 24 giờ
  45.1612 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000013 BTC
  0.01348490 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000031 BTC
  0.00321563 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 426 YOB
  16 đơn hàng đã đóng

YOB / BTC

24 giờ: 45.1612 %   KL: 16 426 YOB

YOBANK Exchange

YOB / BTC

YOBANK Exchange

YOB / BTC