•  BTC: 1,734.7747  ETH: 6,162.6464  LTC: 1,757.8498  NXT: 505.0279  ISC: 0.0000  USDT: 2,502,818.3531  xEUR: 42,854.9699  USD: 558,691.1650  EUR: 279,587.2023  RUB: 7,490,394.8895
 • Giá cuối cùng
  0.000001 BTC
  0.00922000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.9607 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000103 BTC
  0.00949660 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000099 BTC
  0.00912780 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 655 XVG
  31 đơn hàng đã đóng

XVG / BTC

24 giờ: -1.9607 %   KL: 11 655 XVG

Verge Exchange

XVG / BTC

Verge Exchange

XVG / BTC